Love for Det Jødiske Begravelsesselskab af 1810

§ 1
Selskabets navn er Det Jødiske Begravelsesselskab af 1810.
Selskabets hjemsted er København.
§ 2
Selskabets formål er at ordne begravelser for medlemmer af Det Jødiske Samfund. Det påhviler Selskabets bestyrelse og inspektør at følge reglerne for Samfundets begravelsesplads og de religiøse traditioner, der gælder for Det Jødiske Samfund. Tvivlsspørgsmål afgøres af den til enhver tid siddende rabbiner. Det er endvidere Selskabets opgave at bistå de efterladte på den bedst mulige måde.
§ 3
Ved enhver højtidelighed i kapellet skal et medlem af bestyrelsen være til stede og lede den praktiske afvikling.
§ 4
Enhver jøde over 18 år, der er medlem af Det Jødiske Samfund, kan optages som medlem af Selskabet.
§ 5   
Selskabets højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes en gang årligt i februar eller marts måned. Den indkaldes både ved annonce i "Jødisk Orientering" og ved brev til medlemmerne. Den skriftlige indkaldelse skal afsendes senest 14 dage før generalforsamlingen. Ønsker medlemmer forslag behandlet på generalforsamlingen, skal disse være indsendt skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 5a Ved meddelelser til medlemmerne, kan dette opfyldes ved udsendelse af elektronisk post, dog skal de medlemmer der ikke har opgivet elektronisk adresse orienteres pr. post.

 

§ 6
Hvert medlem har én stemme på generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Hvor lovene ikke har bestemt andet, træffes beslutninger med almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er det omhandlede forslag bortfaldet. Opstår der stemmelighed i forbindelse med valg, tages afstemningen om. Viser denne på ny stemmelighed, sker afgørelsen ved lodtrækning.
§ 7
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter være optaget på dagsordenen:
 
a) Valg af dirigent.
b) Bestyrelsens beretning.
c) Regnskab for det forløbne år.
d) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
e) Valg af revisorer for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
f) Fastsættelse af kontingent.
g) Indkomne forslag.
h) Eventuelt.
§ 8
Selskabets bestyrelse består af indtil 9 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger hvert år af sin midte formand, næstformand, kasserer og sekretær. De øvrige funktioner fordeles af bestyrelsen. I formandens fravær fungerer næstformanden.
§ 9
Kassereren fører regnskabet og medlemslisten. Regnskabet afleveres til revisorerne senest 1 måned før den ordinære generalforsamling. Beløb, der indgår i velgørenhedsbøsserne, medtages i regnskabet og anvendes efter bestyrelsens beslutning til velgørende formål.
§ 10
Kontingentet, der opkræves 1 gang årligt, fastsættes af den ordinære generalforsamling.
§ 11
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når enten 10 medlemmer eller et flertal af bestyrelsen har fremsat skriftlig begæring herom med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Indkaldelse sker ved brev til medlemmerne.
§ 12
Disse love kan kun ændres på en generalforsamling, ved hvis indkaldelse det udtrykkeligt er nævnt, at lovændringer er foreslået. Ændringen er kun gyldig, dersom mindst halvdelen af selskabets medlemmer er tilstede og mindst 2/3 af de tilstedeværende har stemt for ændringen. Er det fastsatte antal medlemmer ikke tilstede, foretages alligevel afstemning. Forudsat at 2/3 har stemt for ændringen, kan sagen derpå forelægges på en ny, eventuel ekstraordinær generalforsamling. Ved indkaldelsen til en sådan, skal det klart fremgå, at lovændring vil kunne foretages med 2/3 flertal, uanset antallet af fremmødte.
§ 13
Vedtagelse af selskabets eventuelle opløsning skal følge de samme regler som beskrevet i § 12. I tilfælde af opløsning, tilfalder Selskabets formue Det Jødiske Samfund i København.
§ 14
Nærværende love, vedtaget på generalforsamlingen i 1999, ophæver samtlige Selskabets tidligere love.
Til toppen
Det Jødiske Begravelsesselskab af 1810